Fredtun barnehagens satsingsområder - RELASJONER OG SPRÅK

Fredtun barnehage jobber for å være en inkluderende barnehage, hvor vi alle har en plass i et fellesskap der vi gjør hverandre bedre. Vi mener at fokus på relasjoner og barns språk, er viktige elementer for å utvikle en god barnehage. Dette er utgangspunktet for et godt samarbeid mellom ansatte, barn og foreldre.

Relasjoner:

Fredtun barnehage har et sterkt fokus på relasjoner. Relasjoner mellom barn og voksne, relasjoner mellom barna, relasjoner mellom de voksne og relasjoner til foreldrene, er viktig for oss. Det er gjennom gode relasjoner vi kan bygge en god barnehage for alle. Barn og unge danner seg et bilde av sin egen verdi og betydning, ut ifra responsen og anerkjennelsen de får fra nære voksne. Dette krever nære, varme og sensitive voksne som er tilstede med barna.

Språk:

Gode ferdigheter i språk og kommunikasjon er viktig for å når en skal bygge gode relasjoner til andre. I Fredtun barnehage tilrettelegger vi for læring, mestring, utvikling og utforsking i det hverdagslige samspillet. De voksne må hele tiden være bevisst på kvaliteten på feedbacken en gir barna. Det handler om å gi barna språkstimulering i det daglige samspillet. Som for eksempel ved måltider og ved garderobesituasjoner.