Eikenøtta, Rød

På Eikenøtta er det 17 fantastiske medmennesker i alderen 3-6 år. 

Med visjonen vår sammen om å sette verdifulle spor vil vi gi barna like muligheter til å oppleve og utforske verden sammen med trygge voksne. Med Jesus som forbilde skal vi møte alle barn med respekt og toleranse.

Vi vil at barna skal kjenne at de er en del av et inkluderende fellesskap. Et fellesskap hvor de kjenner på tilhørighet og at de blir sett, hørt og tatt på alvor. 

Barneperspektivet er viktig for oss og vi er opptatt av å forstå barnets opplevelse samtidig som vi verdsetter humor, latter og glede som viktige elementer i et inkluderende fellesskap.

Miljø - Vi har fokus på miljø, gjenbruk og kildesortering. Vi kildesorterer i hverdagen og har egne kildesorterings samlinger. Vi har miljøturer hvor vi plukker søppel og har fokus på å forvalte naturen på en god måte. Vi lager også nye ting ut av gamle og tar en ekstra titt i skapene før vi handler inn nytt. 

Naturen som læringsarena - Vi er mye ute i naturen og bruker den flittig som læringsarena. Naturen byr på læring innenfor mange temaer. Barna får mange nye førstehåndserfaringer og de tar i bruk flere sanser samtidig, noe som bidrar til at de husker bedre. Vi er ofte på turer, både spontane og godt planlagte. På tur studerer vi alt fra små kryp til stubber og trær, alt ettersom hva vi finner interessant. Vi lager mat og varm drikke på tur, enten på primus eller på bål. På uteområdet vårt er vi så heldige å ha en grillgytte. Denne bruker vi mye tid i. På kalde dager fyrer vi opp bålet og varmer oss med en deilig kopp kakao eller toddy.

Grupper - Ofte deler vi barna i mindre lekegrupper, dette skaper trygghet og ro for barna. Vi gjør litt forskjellig i gruppene ut i fra hvilket tema vi jobber med. Det viktigste er at barna er med på å  sette sitt avtrykk på gruppene.

Skoleklubben - Dette er klubben til de som skal begynne på skolen. Målet med skoleklubben er å gjøre barna godt rustet for overgangen fra barnehagen til skolen. Vi har fokus på selvstendighet og at barna skal få kjenne på mestring samt gjøre seg noen nye erfaringer. Tradisjonelle skoleforberedende aktiviteter som å klippe, lime, sortere, skrive, lytte og å vente på tur gjør vi også.